A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trường THCS, trường THPT và trưởng phổ thông có nhiều cấp học;

         Căn cứ Công văn số hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL  ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài;

         Hội đồng tự đánh giá trường THPT Bình Yên xây dựng Kế hoạch Tự đánh giá năm học 2020 - 2021, như sau:  

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

3. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

II. Phạm vi tự đánh giá.

Nhà trường triển khai hoạt động tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

   1. Thành phần hội đồng tự đánh giá

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ma Văn Đạo

P.Hiệu trưởng phụ trách

Chủ tịch HĐ

2

Lý Thị Phương

P.Hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

3

Chu Anh Hào

TK HĐ Trường

Thư ký

4

Nguyễn Thị Thùy

TT tổ Hồ sơ

Uỷ viên

5

Nguyễn Thị Cúc

TTCM

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thảo

TTCM

Ủy viên

7

Ma Thị Hiền

TTCM

Ủy viên

8

Phạm Thị Thảo

TTCM

Ủy viên

9

Ma Khánh Lân

TTHC – VP

Ủy viên

10

Phùng Anh Diệu

CT Công đoàn

Ủy viên

11

Hoàng Thị Vân

BT Đoàn trường

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Hòa

Kế toán

Ủy viên

13

Nông Thị Thùy

Giáo viên

Ủy viên

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác

 a) Nhóm thư ký

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Chu Anh Hào

TK HĐ Trường

Trưởng nhóm thư ký: Hỗ trợ nhóm trưởng thực hiện các công việc TĐG tiêu chuẩn 1,2; tổng hợp số liệu từ các nhóm công tác; hỗ trợ đưa dữ liệu vào phầm mềm KĐCL

2

Hoàng Thị Vân

BT Đoàn trường

Ủy viên thư ký: Thu thập số  liệu, tài liệu hỗ trợ nhóm trưởng thực hiện các công việc TĐG TC 1,2

3

Nguyễn Thị Hòa

Kế toán

Ủy viên thư ký: Thu thập số  liệu, tài liệu hỗ trợ nhóm trưởng thực hiện các công việc TĐG TC 1,2

4

Nông Thị Thùy

Giáo viên

Ủy viên thư ký: Thu thập số  liệu, tài liệu hỗ trợ nhóm trưởng thực hiện các công việc TĐG TC 3,4

5

Nguyễn Thị Thảo

TTCM

Ủy viên thư ký: Thu thập số  liệu, tài liệu hỗ trợ nhóm trưởng thực hiện các công việc TĐG TC 5

 

 

 

 

b) Nhóm công tác

TT

Họ và Tên

Chức vụ/ Chức danh

Ghi chú

Nhóm

1

Ma Văn Đạo

Nhóm trưởng

- Phụ trách TC 1: Tổ chức và quản lý nhà trường ( 10 tiêu chí, 30 chỉ báo).

 

Phùng Anh Diệu

Uỷ viên

Hoàng Thị Vân

Uỷ viên

Chu Anh Hào

Uỷ viên

Nhóm 2

Phạm Thị Thảo

Nhóm trưởng

- Phụ trách TC 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (4 tiêu chí, 12 chỉ báo).

Nguyễn Thị Cúc

Uỷ viên

Nguyễn Thị Hoà

Uỷ viên

Nhóm 3

Lý Thị Phương

Trưởng nhóm

- Phụ trách TC 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị  (6 tiêu chí, 18 chỉ báo).

- Phụ trách TC 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (2 tiêu chí, 6 chỉ báo )

Ma Khánh Lân

Ủy viên

Nông Thị Thùy

Ủy viên

Nhóm 4

Nguyễn Thị Thùy

Trưởng nhóm

- Phụ trách TC 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục (6 tiêu chí, 18 chỉ báo)

Nguyễn Thị Thảo

Ủy viên

Ma Thị Hiền

Ủy viên

 

3. Phân công thực hiện

TT

Tiêu chí

Nhóm công tác

Cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

1

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10

1

    1. Ma Văn Đạo (NT) Phụ trách chung phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc TĐG. Quản lý hành chính, tài chính và tài sản; Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên.

    2. Chu Anh Hào: Thực hiện nhiệm vụ phân công từ nhóm trưởng thực hiện các nhiệm vụ tiêu chuẩn 1; tổng hợp dữ liệu các nhóm; cập nhận dữ liệu vào phần mềm;

    3. Phùng Anh Diệu: Thực hiện nhiệm vụ phân công từ nhóm trưởng thực hiện các nhiệm vụ tiêu chuẩn 1; phân tích, thu thập minh chứng tiêu chuẩn 1 liên quan đến lĩnh vực công đoàn; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

     4. Hoàng Thị Vân: Thực hiện nhiệm vụ phân công từ nhóm trưởng thực hiện các nhiệm vụ tiêu chuẩn 1; phân tích, thu thập minh chứng tiêu chuẩn 1 liên quan đến lĩnh vực Đoàn Thanh niên và các hoạt động giáo dục; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

 

2

 

 

 

 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2

     1. Phạm Thị Thảo (NT) Phụ trách chung phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc TĐG

    2. Nguyễn Thị Cúc: Thực hiện nhiệm vụ công tác từ nhóm trưởng, thu thập số liệu, minh chứng liên quan đến học sinh

   3. Nguyễn Thị Hoà: Thực hiện nhiệm vụ công tác từ nhóm trưởng, thu thập số liệu, minh chứng liên quan Hiện trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên.

 

3

 

 

 

 

 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.6, 4.1, 4,2

3

    1. Lý Thị Phương: Phụ trách chung phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc TĐG

    2. Ma Khánh Lân: Thực hiện nhiệm vụ công tác từ nhóm trưởng, thu thập số liệu, minh chứng liên quan cơ sở vật chất gồm khuôn viên trường, lớp học, vệ sinh, nước sạch, thiết bị dạy học, thư viện.

    3. Nông Thị Thuỳ: Thực hiện nhiệm vụ công tác từ nhóm trưởng, thu thập số liệu, minh chứng liên quan đến ban đại diện cha mẹ học sinh; Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

 

4

 

 

 

 

 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

4

    1. Nguyễn Thị Thuỳ: Phụ trách chung phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm thực hiện các công việc TĐG, hỗ trợ nhóm thư ký tổng hợp số liệu, cập nhật dữ liệu vào phân mềm.

    2. Nguyễn Thị Thảo: Thực hiện nhiệm vụ công tác từ nhóm trưởng, thu thập số liệu, minh chứng liên quan đến các chương trình giáo dục nhà trường, chương trình giáo dục địa phương, kết quả giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề.

    3. Ma Thị Hiền: Thực hiện nhiệm vụ công tác từ nhóm trưởng, thu thập số liệu, minh chứng liên quan đến các chương trình giáo dục nhà trường, giáo dục địa phương, kết quả giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề.

 

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

1. Thời gian: Tuần 3 tháng 3/2021

2. Thành phần: Hội đồng tự đánh giá và các giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động tự đánh giá.

3. Nội dung, chương trình tập huấn:

         Thông tư số 18/BGDĐT/QLCL ban hành ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học;

         Công văn số hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL  ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài;

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính, ...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

1. Đối với các tiêu chí mức 1, 2 và 3

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các nguồn lực cần

huy động/cung cấp

Thời điểm huy động

Nguồn lực

1

1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

5. Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 1

2

1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 2

2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 2

3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 2

4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 2

3

1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, sân chơi, sân tập

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 3

2. Tiêu chí 3.2: Phòng học

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 3

3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 3

4. Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 3

5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 3

6. Tiêu chí 3.6: Thư viện

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 3

4

1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 3

2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 3

5

1. Tiêu chí 5.1. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

 

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 4

2. Tiêu chí 5.2. Tổ chức hoạt động giáo dục cho HS có hoàn cảnh khó khăn, HS có năng khiếu, HS gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện.

 

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 4

3. Tiêu chí 5.3. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định

 

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 4

4. Tiêu chí  5.4. Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp

 

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 4

5. Tiêu chí  5.5. Hình thành, phát triển kỹ năng sống cho HS.

 

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 4

 

 

6. Tiêu chí 5.6. Kết quả giáo dục

 

- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng

- Thu thập minh chứng

- Xử lý và phân tích các minh chứng

Tháng 5

 

Nhóm 4

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG:

Không

VIII. Lập bảng danh mục mã minh chứng (Có phụ lục kèm theo)

IX. Thời gian và nội dung hoạt động

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tháng 2/2021

1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG.

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.

3. Họp Hội đồng TĐG để:

 • Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;
 • Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;
 • Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.

4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.

Tháng 3,4

2021

1.Tồ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan.

2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

Tháng 5/2021

 

1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:

 • Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);
 • Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.

2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Tháng 6/2021

Tuần 2

Họp hội đồng TĐG để:

 • Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG
 • Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;
 • Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);
 • Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);

Dự thảo báo cáo TĐG.

Tháng 6/2021 tuần 3

Họp Hội đồng TĐG để:

 • Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);
 • Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;
 • Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;
 • Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;
 • Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;
 • Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;

Tiếp tục chỉnh sửa, bồ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng.

Tháng 7/2021

 

1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.

2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.

3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).

4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan.

Tháng 8/2021

1.Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.

2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận :

- Sở GD&ĐT: để BC;

- Hội đồng TĐG: để t/h;

- CB, GV, NV (để th/h);

- Lưu VP.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

                     Ma Văn Đạo

 

     

 

 

 


Tập tin đính kèm
Nguồn:laodong.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 90
Tháng 08 : 808
Năm 2022 : 247.776