A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Căn cứ Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU, ngày 3/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Công văn số 18-HD/BTGHU, ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

Chi bộ trường THPT Bình Yên xây dựng kế hoạch tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên các bậc cha, mẹ học sinh, học sinh và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao trách nhiệm của Chi bộ đảng, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dạy và học đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền cần thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị; trong công tác tuyên truyền đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. của nhà trường; tuyên tuyền về dân tộc, tôn giáo  thông qua tổ chức Hội nghị, các cuộc họp sinh hoạt Đảng, chuyên môn; tuyên truyền tích hợp thông qua các bài giảng, các hoạt động ngoài giờ chính khoá, giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần và giờ sinh hoạt thứ 7 cuối tuần; gắn với tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

II. Nội dung, hình thức tuyên truyền

1. Nội dung

Tuyên truyền làm rõ vai trò, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo. Khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; chống kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi; nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật; đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của tôn giáo; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nói chung và những chính sách, pháp luật có tính đặc thù, chuyên sâu; kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là các văn bản: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáoChỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX); Nghị quyết 24/NQ-TW, ngày 14/8/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộcKết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Nghị quyết 120/2010/QH14 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc dân tộc thiểu số lần thứ II; các chủ trương, quan điểm của Đảng về dân tộc, tôn giáo trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác tôn giáo; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Phản ánh kết quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo thời gian qua. Trong đó tập trung:

- Làm rõ những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa vùng dân tộc và miền núi, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.

- Phản ánh sự chủ động, tinh thần tự lực cánh sinh, nỗ lực vươn lên vượt khó của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; giá trị tốt đẹp, đóng góp của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, không để kẻ xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý, giải quyết kịp thời các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Cổ vũ, khích lệ động viên cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên học sinh các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Biểu dương các tập thể, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tình huống phát sinh và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, như: hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật (tuyên truyền tà đạo, kích động giáo dân chống đối chế độ, kích động tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào dân tộc…); hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng việc xử lý hoạt động dân tộc, tôn giáo vi phạm pháp luật để kích động quần chúng; vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; bóp méo sự thật về tình hình dân chủ, bình đẳng dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam...nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Hình thức tuyên truyền

Tuyên tuyền về dân tộc, tôn giáo thông qua cuộc họp sinh hoạt Đảng, chuyên môn; tuyên truyền tích hợp thông qua các bài giảng, các hoạt động ngoài giờ chính khoá, giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần và giờ sinh hoạt thứ 7 cuối tuần; gắn với tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thông tin, tuyên truyền: Các ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, tài liệu thông tin chuyên đề, thông tin phục vụ lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ; Tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, pano, áp phích; Tuyên truyền trên các website, trang thông tin điện tử của trường; Tăng cường tuyên truyền trên internet, mạng xã hội.


Tập tin đính kèm
Nguồn:laodong.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 42
Tháng 07 : 350
Năm 2022 : 245.415